Return to site

Sve što treba da znate o porezima na dobit pravnih lica u Crnoj Gori.

Porezi na dobit pravnih lica u Crnoj Gori.

Porez na dobit pravnih lica

Preduzeća u Crnoj Gori plaćaju porez po stopi od 9% na svoju zaradu. Ovaj porez plaćaju i registrovana preduzeća i ona koja imaju promet u Crnoj Gori. Preduzeće koje je osnovano u Crnoj Gori biće poreski rezident Crne Gore. Preduzeće je takođe poreski rezident Crne Gore ako se njime upravlja iz Crne Gore, iako ono može biti registrovano u nekoj drugoj zemlji.

 

PDV

Crna Gora naplaćuje PDV (porez na dodatu vrijednost) u skladu sa Evropskom unijom. Stopa PDV-a u Crnoj Gori iznosi 21% na robu i usluge, sa sniženom stopom PDV-a od 7% na osnovne proizvode i usluge kao što su ljekovi, hljeb, knjige i računari. Stopa PDV-a od 0% obračunava se za usluge pružene nerezidentima, kao i određenu robu koja se pruža nerezidentima, na primjer, benzin za međunarodni transport. Obavezna je registracija za PDV ako vaš promet prelazi 18 000 eura godišnje. Preduzeće sa manjim prometom takođe može da odluči da se registruje za PDV.

 

Porez na imovinu

Crna Gora naplaćuje porez na imovinu koja se nalazi u Crnoj Gori. Ovaj porez iznosi između 0,25 i 1% tržišne vrijednosti imovine na dan 1. januara svake godine. Prilikom kupovine imovine, novi vlasnik mora da podnese poresku prijavu u roku od 30 dana od kupovine. Nakon toga, svi vlasnici imovine moraju da podnose godišnje prijave za porez na svoju imovinu.

 

Porez na promet nepokretnosti

Nepokretnosti, na primjer, zemljište i zgrade, podliježu porezu na promet nepokretnosti od 3%. Stopa od 3% se primjenjuje na tržišnu vrijednost imovine u trenutku kada je stečena. Fizičko lice ili pravno lice koje stekne imovinu dužno je da podnese poresku prijavu i da uplati dospjeli iznos u roku od 15 dana od zaključenja ugovora. Određeni novi projekti mogu biti oslobođeni ovog poreza.

 

Porezi koji se primjenjuju na plate i zarade

Porez na dohodak fizičkih lica:

Poslodavci su dužni da odbiju porez na dohodak fizičkih lica od plata i zarada svojih zaposlenih i uplate ga poreskim organima. Trenutno, Crna Gora ima 2 paušala. Svi zaposleni plaćaju 9% na iznos koji je manji ili jednak prosječnoj mjesečnoj plati. Pored toga, zaposleni koji zarade više od prosječne mjesečne plate platiće 11% na iznos koji prelazi prosječnu mjesečnu platu. Poreski organi objavljuju iznos koji smatraju prosječnom mjesečnom platom Crne Gore na godišnjem nivou.

Doprinosi:

Poslodavci su takođe dužni da prikupe dodatne poreze i doprinose od plata i zarada svojih zaposlenih, kao i da sami uplaćuju doprinose.

 

Porez na kapitalnu dobit

Crna Gora naplaćuje porez na kapitalnu dobit po stopi od 9%. Plaćanje za sve kapitalne dobitke ili gubitke može da se odloži na period od 5 godina, kako bi se poreskom obvezniku omogućilo prebijanje bilo kojih dobitaka i gubitaka. Kapitalni dobici nerezidenata podliježu porezu po odbitku od 9%.

 

Porez po odbitku

Stopa poreza po odbitku za dividende, kamate i tantijeme takođe iznosi 9%. Dohodak isplaćen nerezidentu takođe podliježe ovom porezu po odbitku od 9%. Ovaj dohodak uključuje kapitalne dobitke, dividende, zarađene kamate, raspodjelu profita, tantijeme, naknade za korišćenje intelektualne svojine, prihod od zakupa, konsultantske naknade, naknade za istraživanje tržišta, usluge revizije, pa čak i naknade za učinak i sportske naknade.

Crna Gora je sklopila sporazume o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa nekoliko zemalja, kojima bi mogao da se smanji ili ukine ovaj porez po odbitku. Za traženje preferencijalnog tretmana na osnovu sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, fizičko lice je u obavezi da obezbijedi dokaz o svom prebivalištu i da plaća poreze u važećoj zemlji, na primjer, dostavljanjem pečatiranog dokumenta od relevantnih poreskih organa.

Crna Gora trenutno ima sporazume o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa Albanijom, Bjelorusijom, Belgijom, Bosnom i Hercegovinom, Bugarskom, Kinom, Hrvatskom, Kiprom, Češkom Republikom, Danskom, Estonijom, Egiptom, Finskom, Francuskom, Njemačkom, Mađarskom, Iranom, Italijom, Korejom, Kuvajtom, Letonijom, Makedonijom, Malezijom, Moldavijom, Holandijom, Norveškom, Poljskom, Rumunijom, Rusijom, Slovačkom, Slovenijom, Šri Lankom, Švedskom, Švajcarskom, Turskom, Ukrajinom i Velikom Britanijom.

Porez na dobit pravnih lica

Preduzeća u Crnoj Gori plaćaju porez po stopi od 9% na svoju zaradu. Ovaj porez plaćaju i registrovana preduzeća i ona koja imaju promet u Crnoj Gori. Preduzeće koje je osnovano u Crnoj Gori biće poreski rezident Crne Gore. Preduzeće je takođe poreski rezident Crne Gore ako se njime upravlja iz Crne Gore, iako ono može biti registrovano u nekoj drugoj zemlji.

PDV

Crna Gora naplaćuje PDV (porez na dodatu vrijednost) u skladu sa Evropskom unijom. Stopa PDV-a u Crnoj Gori iznosi 21% na robu i usluge, sa sniženom stopom PDV-a od 7% na osnovne proizvode i usluge kao što su ljekovi, hljeb, knjige i računari. Stopa PDV-a od 0% obračunava se za usluge pružene nerezidentima, kao i određenu robu koja se pruža nerezidentima, na primjer, benzin za međunarodni transport. Obavezna je registracija za PDV ako vaš promet prelazi 18 000 eura godišnje. Preduzeće sa manjim prometom takođe može da odluči da se registruje za PDV.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK