Return to site

Osnovna kontrolna lista za osnivanje kompanije u Crnoj Gori.

Osnivanje kompanije.

U Crnoj Gori nije tako teško osnovati kompaniju i započeti biznis. Najčešća vrsta pravnog lica je društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO), na engleskom: Limit Liability Company (LLC). Međutim, između ostalih opcija, takođe možete razmotriti i preduzetništvo, ortačko društvo, komanditno društvo ili akcionarsko društvo.

Obično je potrebno oko 2 do 5 dana od dana zahtjeva da se osnuje standardno društvo sa ograničenom odgovornošću. Sljedeći postupak u vaše ime obično izvršava lokalni računovođa ili advokat (preko punomoćja ovjerenog kod notara). Vi kao vlasnik ne morate da budete u Crnoj Gori zbog osnivanja. Profesionalni računovođa obično vodi poslovne knjige kompanije nakon završetka osnivanja i takođe može djelovati kao vaš poreski savjetnik. Ako želite da imate povjerenje u ponuđene usluge, imajte na umu da samo sertifikovane računovođe mogu pružiti i osigurati kvalitet postupka registracije kompanije.

Sledeće korake je potrebno preduzeti za otvaranje kompanije:

 1. Definisati osnivača (može biti crnogorski ili strani pojedinac (fotokopija lične karte za državljanina Crne Gore ili ovjerena fotokopija pasoša za stranog državljanina));
 2. Definisati izvršnog direktora (može biti crnogorski ili strani pojedinac (fotokopija lične karte za državljanina Crne Gore ili ovjerena fotokopija pasoša za stranog državljanina)). Napomena: osnivač i direktor može biti jedno lice;
 3. Pripremiti sljedeće informacije: naziv društva, adresu društva, djelatnost društva, iznos osnovnog kapitala (minimalni iznos u Crnoj Gori iznosi 1,00 €);
 4. Pripremiti Odluku o osnivanju (ako postoje dva ili više osnivača, sklapa se Ugovor o osnivanju društva i određuje se tačan procenat udjela vlasnika);
 5. Pripremiti Dokument o ovlašćenju za podnošenje i preuzimanje dokumenata Centralnom registru privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore (CRPS);
 6. Pripremiti Odluku o osnivanju (Ugovor), Dokument o ovlašćenju i Potpise ovlašćenih lica (OP obrazac) ovjerene kod notara;
 7. Centralna depozitarna agencija Crne Gore (CDA) izdaje potvrdu da osnivač (ili osnivači) nemaju vlasništvo u kompanijama koje su poreski dužnici u Crnoj Gori;
 8. Pripremiti statut DOO-a i podnijeti registracioni obrazac CRPS-u. Po želji možete da pripremite obrazac za dobijanje PDV broja Poreske uprave Crne Gore i Zahtjev za registraciju u carinskom registru za Upravu carina Crne Gore;
 9. Pripremiti dokumenta za otvaranje bankovnih računa, potrebnih za banku;
 10. Izraditi pečat (žig) društva;
 11. Izraditi Ugovor o radu za izvršnog direktora i registraciju u Poreskoj upravi Crne Gore.

Kao rezultat ovih aktivnosti, oni će vam dostaviti sljedeći set dokumenata:

 • Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću;
 • Statutarna dokumenta;
 • Rješenje o upisu u Centralni registar privrednih subjekata;
 • Rješenje o poreskom identifikacionom broju (PIB-u) Poreske uprave Crne Gore;
 • (Opciono) Rješenje o PDV broju Poreske uprave Crne Gore;
 • Pečat društva (žig);
 • Upis u carinski registar Uprave carina Crne Gore;
 • Ugovor o otvaranju bankovnih računa u poslovnoj banci;
 • Ugovor o radu za izvršnog direktora i potvrda o zaposlenju iz Poreske uprave Crne Gore.

U zavisnosti od vrste šifre djelatnosti u kompaniji, subjekt može da podliježe posebnim zahtjevima za licenciranje, na primjer, za higijenu u slučaju restorana, za turizam u slučaju turističke agencije, za inženjerske dozvole u slučaju građevinskih kompanija.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK